Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

obchodnej spoločnosti SPACEWER, s.r.o. 

so sídlom Strojnícka 20, Prešov

identifikačné číslo: 36 504 840

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo : 16133/P

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese 123podlahy.sk. 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti SPACEWER, s.r.o. so sídlom Strojnícka 20, Prešov identifikačné číslo: 36 504 840 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo : 16133/P(ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese 123podlahy.sk (ďalej len "webová stránka")

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

2. Užívateľský účet 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 3 . Ceny 

3.1. Pre zákazníka vždy platí  aktuálna cena pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH 20%.

3.2. Ceny , ktoré sú uvedené na webovej stránke predajcu sú platné po celú dobu zverejnenia.

3.3. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného pri produkte, alebo do vypredania zásob.

3.4. V prípade väčšieho množstva objednaného tovaru alebo predaja tovaru na ďalší predaj(veľkoobchod) môže predajca poskytnúť kupujúcemu dodatočnú zľavu , ak sa nejedná o akciový tovar. 

4. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru 

4.1. Firma SPACEWER, s.r.o., sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

4.2. Tovar , ktorý je na sklade je možné dodať do 48 hodín.

4.3. Tovar , ktorý nie je na sklade je možné dodať od 5 do 15 pracovných dní. O termíne dodávky v tomto prípade informuje zákazníka predajca.

4.4. Za tovar , ktorý nie je na sklade môže predajca žiadať zálohovú platbu vo výške10 -50 %.

4.5. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim spravidla zdarma.

4.6. Cena za dopravu tovaru pri , ktorom nie je uvedená doprava zdarma , sa určuje individuálne podľa vzdialenosti a množstva objednaného tovaru a len na základe dohody a odsúhlasenia medzi kupujúcim a predávajúcim.

5. Platobné podmienky 

5.1. Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane 20% DPH.

5.2. Predávajúci umožňuje platbu na dobierku – úhrada tovaru v hotovosti po prevzatí tovaru.

5.3. Platbu v hotovosti v prevádzke firmy.

5.4. Platba prevodom na účet firmy. V prípade platby prevodom musí byť tovar uhradený min 1 deň pred dodávkou tovaru.

6. Faktúra a pokladničný doklad

6.1. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru a príjmový pokladničný doklad alebo vytlačí originálny doklad z registračnej pokladnice.

6.2. Faktúra a doklad o zaplatení sú pribalené pri tovare a predávajúcu zašle doklady aj na email uvedený kupúcim.

6.3. V prípade reklamácie je potrebná faktúra alebo pokladničný doklad, uchovajte si preto tieto doklady. 

7. Záruka na tovar 

7.1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar podľa zákona 24 mesiacov.

7.2. Záruka sa vzťahuje na konštrukčnú stálosť jednotlivých prvkov a kvalitu konečnej úpravy jednotlivých prvkov ako sú rozmery a vzájomné prispôsobenie.

7.3. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru , ku ktorému došlo v dôsledku nesprávnych prepravných podmienok a uskladnenia , pri zohľadnení špecifikácie tovaru, ak sa tovar použil aj napriek tomu ,že mal zjavné chyby, ak tovar bol poškodený v dôsledku montážnych chýb, ak tovar postupom času zmenil svoj odtieň v dôsledku silného slnečného žiarenia alebo prirodzenou zmenou odtieňa v dôsledku starnutia, ak bol tovar svojvoľne upravený a ak zmeny a úpravy na tovare vykonali osoby alebo firmy , ktoré sa profesionálne nevenujú poskytovaniu služieb takéhoto charakteru, ak bol tovar poškodený nevhodným používaním a ošetrovaním ,a to predovšetkým pôsobením vlhkosti v podlahe a stenách, zaliatím alebo pretekaním vodoinštalačných a sanitačných zariadení alebo podobných udalostí , ktoré zapríčinili preniknutie vlhkosti , pôsobením inej teploty alebo vlhkosti vzduchu ako odporúčanej, ak došlo k poškodeniu pôsobením tvrdých predmetov alebo pádom ostrých predmetov na tovar, ak sa tovar prešúchal pôsobením piesku, prachu, zvierat alebo bežným dlhodobým používaním na frekventovanom mieste, ak tovar vykazuje prirodzené rozdiely v odtieni a štruktúre, ktoré môžu byť pre daný druh tovaru špecifické. 

8. Reklamačné podmienky 

8.1. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí.

8.2. Zákazník má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.

8.3. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované.

8.4. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.

8.5. Firma SPACEWER, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, vysoké rozdiely teplôt ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (odborný pracovník vyškolený na pokládku podláh), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym užívaním tovaru alebo nedodržaním správneho postupu pri pokládke podlahy.

8.6. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku. 

9. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy 

9.1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

9.2. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo e-mailom na adrese spacewer@spacewer.sk alebo iným spôsobom neumožňujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

9.3. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar firme SPACEWER, s.r.o. spôsobom vopred dohodnutým , a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

9.4. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom.

9.5. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný , zákazník vráti tovar na svoje náklady. Po prijatí vráteného tovaru do 15 dni zákazníkovi vrátime zaplatenú sumu bankovým prevodom alebo v hotovosti . 

10. Ochrana osobných údajov 

10.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

10.2. Firma SPACEWER, s.r.o. nezhromažďuje Vami poskytnuté osobne údaje v zmysle Zákona c. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú použité len pre potreby korektného vybavenia objednávky.

10.03. Týmto sa firma SPACEWER, s.r.o. zaväzujeme, že Vami poskytnuté osobne neposkytneme tretej osobe (okrem nevyhnutných údajov pre správne doručenie zásielky špedičnej spoločnosti a spracovanie dokladov pre potreby štátnych inštitúcií.).

10.4. „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“ 

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596

 

 

 

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť SPACEWER, s.r.o., Strojnícka 20, 08001 Prešov, Slovenská republika , identifikačné číslo (IČ): 36504840, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, vložka číslo: 16133/P (ďalej len "správca").

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie SPACEWER, s.r.o., Strojnícka 20, 080 01 Prešov , Slovenská Republika, adresa elektronickej pošty spacewer@spacewer.sk, telefón 00421 (0) 51 77 145 95

nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov


2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZáKonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").


3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za predaj tovaru a služieb, zabezpečenie dodávky Vami objednaného tovaru, zaúčtovanie dokladov pre daňové účely, zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.


4. 
DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).


5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), firma UEC, s.r.o. ( účtovná firma spracujúca doklady pre daňové účely), firma Slovenský doručovací systém, s.r.o.( dopravná spoločnosť realizujúca dodávky tovaru), firma DHL Expres (Slovakia) spol. s r.o. ( dopravná spoločnosť realizujúca dodávky tovaru) , firma EXALOGIC, s.r.o.( firma poskytujúca účtovný , ekonomický a skladový program).


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu spacewer@spacewer.sk

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24.05.2018